Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2018

0445 eb23
Reposted bystfun84 stfun84
0434 0e5f
...  trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie. 
Relacje nie są moją najmocniejszą stroną. I mówię tu o relacjach z ludźmi, w ogóle, a nie o relacjach romantycznych. Zawsze wydawało mi się, że jestem taka szczera i otwarta a teraz – niespodzianka, zobaczyłam jak na tacy, że gdy przychodzi co do czego, kiedy robi się naprawdę trudno w życiu, to wewnętrzny imperatyw każe mi znieść to w samotności. W ogóle nie wiem jak być z ludźmi kiedy nie czuję się dobrze. 
— Małgorzata Halber

June 30 2018

7933 2055 500
Reposted byGagglewastedtime
7930 8908 500
7929 26b5 500
7917 bde0 500
7916 9756 500
7914 b9ad 500
7911 c1b3 500
Reposted byBrainy Brainy
7902 5941 500
7901 2dc2 500

May 19 2018

Żadnej nadziei. Wiem gdzie i kim jestem. I jaki dziś dzień.To są testy, a ich wynik mówi, że jestem przy zdrowych zmysłach. Zdrowe zmysły to cenny skarb: oszczędzam je, jak kiedyś ludzie oszczędzali pieniądze. Odkładam na później, żebym ich miała dość, gdy przyjdzie czas.
— "Opowieść podręcznej" Margaret Atwood
6076 f03f 500
0664 c2c1 500
0275 b6cb 500
0075 3534 500
9919 e793 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl