Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2017

3708 2b15 500
Reposted byBrainydarkersRemulanermantonismietta-worldtentacleguyelusivemetafnordpassingbirdDagarhenshitsuri
0868 dbe0 500
Reposted fromkrzysk krzysk

August 02 2017

-Patrzysz czasem w górę na deszcz (...)? Ma się wrażenie, że to niebo spada.
-Albo, że się sunie w chmurach...
— "Baśniobór" Brandon Mull
0984 9e52 500
Reposted bymiqou miqou
0979 cc5d 500
Reposted bymiqou miqou
0974 ecda 500
0969 7e7e 500
Reposted byhashmiqou
0967 56de 500
Reposted byhashRekrut-Kschaafschaafmiqou
0963 699d 500
Reposted bymiqou miqou

July 31 2017

8190 d202 500
Reposted bylevunehashgrete-die-raketeavemaria

July 19 2017

We śnie zdążyłam pomyśleć -
co będzie dalej
I odpowiedziałam sama sobie
Po co pytać

Kiedy wstaniemy
nasze kroki zaprowadzą nas do miejsca
którego dotąd na próżno szukaliśmy
I we śnie zarazem wierzyłam w to i nie wierzyłam

I była w tym jakaś szczęśliwość
której tylko we śnie zaznać można

— "Nie pytać" Julia Hartwig
Reposted byyield-to-mepurplecornflowers

July 09 2017

What will be next?
— McKenzie

July 04 2017

0105 c900
Reposted fromiamstrong iamstrong viarugia rugia
6022 7ead
Reposted fromoll oll viarugia rugia

June 22 2017

3830 7c38 500
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viaarwenan1 arwenan1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl